Invest NL

Collectieve warmtenetten – meerwaarde van een publiek-private samenwerking

Warmtetransitie

Invest-NL maakt financierbaar wat niet financierbaar lijkt! Maar hoe doe je dat als het gaat om de collectieve warmtenetten en systemen? Gedurende het afgelopen jaar heeft Invest-NL samen met verschillende partners zoals warmtebedrijven en gemeenten gewerkt aan een nieuw samenwerkingsmodel voor de ontwikkeling en financiering van grootschalige collectieve warmtenetten. Aansluitend aan de eerdere whitepaper over warmtenetten, heeft Invest-NL samen met Berenschot, dit model nader uitgewerkt.

Kern van de paper is dat het loont om publiek en privaat gezamenlijk op te trekken bij de ontwikkeling en financiering van dit soort complexe en kapitaalintensieve projecten. Uiteraard elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, maar ook vanuit een gemeenschappelijke doelstelling om een aantrekkelijke propositie te ontwikkelen voor de bewoners enerzijds, en een gezonde business case voor potentiële investeerders en warmtebedrijven anderzijds. Door dit soort grote projecten gezamenlijk te ontwikkelen, worden risico’s gedeeld/gemitigeerd en complexiteit verminderd, waardoor het haalbaar wordt en ook andere financiers in durven te stappen. Ook in het licht van de recente ontwikkelingen zoals de tariefdiscussie en leveringszekerheid, kan dit model uitkomst bieden.