Invest NL

Innovatieve eiwitfabrieken financierbaar maken

Hoe kunnen we met behulp van natuurlijke eiwitten de hoogst mogelijke voedselwaarde leveren binnen een natuur-inclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem? Steeds meer jonge innovatieve bedrijven én gevestigde Agrifood ondernemingen verbinden de belangen van een toekomstbestendige Agrifood sector in Nederland met de mondiaal groeiende vraag naar hoogwaardige plantaardige eiwitten. Belangrijke randvoorwaarde om uiteindelijk aan die groeiende vraag te kunnen voldoen, is het opschalen van de productiecapaciteit voor het winnen van hoogwaardige eiwitten voor menselijke consumptie.

Verhogen innovatiecapaciteit essentieel voor opschalen van eiwittransitie

Hoe kunnen we met behulp van natuurlijke eiwitten de hoogst mogelijke voedselwaarde leveren binnen een natuur-inclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem? Steeds meer jonge innovatieve bedrijven én gevestigde Agrifood ondernemingen verbinden de belangen van een toekomstbestendige Agrifood sector in Nederland met de mondiaal groeiende vraag naar hoogwaardige plantaardige eiwitten. Belangrijke randvoorwaarde om uiteindelijk aan die groeiende vraag te kunnen voldoen, is het opschalen van de productiecapaciteit voor het winnen van hoogwaardige eiwitten voor menselijke consumptie.

Fascinating is een meerjarig open test- en innovatieprogramma dat bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en lokale gemeenschappen met elkaar verbindt rondom een nieuwe circulaire voedselketen. In samenwerking met strategische partners uit de hele keten werkt Invest-NL aan het financierbaar maken van een innovatieve multi-purpose eiwitfabriek in Groningen. Zo’n first time en kapitaalintensieve multi-purpose eiwitfabriek stelt verschillende typen innovatieve bedrijven in staat hun eigen productiecapaciteit voor nieuwe gezonde eiwitten op te schalen. Dit alles met als doel om uiteindelijk toe te werken naar kansrijke marktintroducties van nieuwe, natuurlijke eiwitproducten.

Duurzame voedselketen cruciaal voor overgang naar carbon neutrale economie

Het financierbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. De transitie richting een duurzaam en klimaatneutraal voedselsysteem en waardeketen staat centraal in onze aanpak. Een belangrijk speerpunt hierbinnen is het ondersteunen en financieren van uiteenlopende duurzame alternatieve eiwitbronnen. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen uit de hele (Agrifood)keten. Om deze transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de agrifoodtransitie

Voor een rendabele businesscase is samenwerking door en met de hele keten nodig

Radicale innovaties en een geïntegreerde aanpak zijn onlosmakelijk verbonden met circulair ondernemen. Met vernieuwende technologieën en innovatieve businessmodellen kunnen we de eiwittransitie écht versnellen. Voor de financierbaarheid van de multi-purpose eiwitfabriek in Groningen kijken we daarom o.a. naar welke eiwitrijke gewassen een realistische businesscase vormen voor boeren en hoe beschikbare reststromen vanuit de industrie kunnen worden ingezet als input. Daarnaast wordt onderzocht welke innovatieve technologie passend is voor de beoogde omvang van de eiwitfabriek. Voor het vaststellen van de gewenste functionele eigenschappen en kwaliteit van (geproduceerde) ingrediënten en halffabricaten wordt inzicht opgebouwd in de omvang van markten, marktbehoeften en klantwensen.

Waar Fascinating zich richt op de brede ontwikkeling van de eiwittransitie, ligt de focus van Invest-NL op financierbaarheid en het daadwerkelijk naar de markt brengen van nieuwe proposities en bedrijven. Vooral voor dit type complexe innovaties in de (circulaire) food keten is lange adem en visie van belang om hier gestalte aan te geven. Invest-NL is daar de ideale partner voor

Tjeerd Jongsma, Directeur ISPT/programma Fascinating

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Om tot een realistische businesscase te komen wordt o.a. gekeken naar verschillende typen eiwitrijke gewassen, hoe beschikbare reststromen uit de industrie kunnen worden ingezet als input en welke innovatieve technologie passend is voor de beoogde omvang van de eiwitfabriek. Als de businesscase eenmaal helder is, identificeert Invest-NL de financieringsknelpunten en brengt het partijen bijeen die samen de bijpassende mix aan financieringsinstrumenten kunnen samenstellen. Ook voert Invest-NL een marktverkenning uit naar de bedrijven die de ‘pijplijn’ kunnen dienen voor de toekomstige verwerkingscapaciteit van de fabriek.

Door de eiwitfabriek mogelijk te maken, willen we laten zien dat er hoogwaardige proteïneproducten geproduceerd kunnen worden die de Agrifood sector in staat stelt om naast een winstgevend product ook biodiversiteit na te streven. De samenwerking tot stand brengen tussen alle partijen in de keten die nodig zijn om tot een rendabele businesscase te komen past perfect bij Invest-NL

Nina Waldhauer, Senior Business Development Manager Agrifood Invest-NL

Bekijk de video

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Nina Waldhauer
Senior Business Development Manager

[email protected]