Invest NL

Onze voorwaarden

De eerste voorwaarde is dat je project of onderneming past binnen ons investeringsbeleid. Hierin ligt onze focus op investeringen die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en de groei van innovatieve scale-ups.

De eerste voorwaarde is dat je project of onderneming past binnen ons investeringsbeleid. Hierin ligt onze focus op investeringen die bijdragen aan:

 • Het versnellen van de energietransitie
 • Het versnellen van de groei van innovatieve scale-ups met een hoog impact potentieel

Innovatieve scale-ups die zich bezighouden met de energietransitie hebben onze speciale aandacht

Meer over Financiering en onze Vormen 

Overige voorwaarden

 • Een helder businessplan dat de levensvatbaarheid van de onderneming of het project aantoont, inclusief het zicht op een stabiele kasstroom
 • Een gekwalificeerd en gemotiveerd managementteam
 • Minimaal 50% van de totaal gevraagde financiering wordt verstrekt door andere professionele financiers 
 • De volledige financiering is niet rond te krijgen via reguliere financieringskanalen
 • De totale financieringsvraag, dus inclusief andere financiers, is groter dan 10 miljoen Euro.
 • Voor technologische ontwikkelingen dient de financiering voor doorontwikkeling naar TRL niveau 7-8-9 (de ‘demonstration’ en ‘deployment’ fases)

Wat we belangrijk vinden

We hechten grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hoe hier invulling aan wordt gegeven door de projecten en ondernemingen die we financieren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat:
 • De beoogde impact een groter bereik heeft dan alleen de onderneming
 • De kennis die met onze financiering wordt ontwikkeld, beschikbaar komt voor Nederlandse kennisinstellingen
 • De bestuurders bereid zijn hun ervaringen met het creëren van impact te delen (voorbeeldfunctie)
 • Er aantoonbare intrinsieke motivatie is bij de onderneming om te investeren in een duurzamer en innovatiever Nederland

Uitsluitingen

Wij willen Nederland duurzamer en innovatiever maken. Dat betekent dat we geen activiteiten ontplooien, of ons inlaten met partijen, die te weinig bijdragen aan deze ambitie. Invest-NL heeft een zorgplicht om directe en indirecte ongewenste effecten ten gevolge van zijn financieringen te voorkomen. Daartoe hebben we concrete uitsluitingscriteria en voorzorgsmaatregelen opgesteld:

Download 'Invest-NL uitsluitingen' 

Disclosure

Als impact investors die zelf worden gefinancierd met publieke middelen wil Invest-NL transparant zijn over de projecten en ondernemingen die het financiert. Daarom hanteren we een disclosure beleid dat er op is gericht informatie over investeringen op hoofdlijnen publiekelijk beschikbaar te maken. Via eigen media, zoals bijvoorbeeld de website, maakt Invest-NL de volgende informatie over de investeringen beschikbaar:
 • Naam, website en vestigingsplaats van de onderneming en sector waarin deze actief is
 • Transactiedatum en totaalbedrag aan financiering vanuit      Invest-NL
 • Beschrijving beoogde impact en de motivatie van Invest-NL voor deze investering
Contractuele informatie, Intellectual Property (IP) en/of bedrijfs- dan wel concurrentiegevoelige informatie vallen buiten het bereik van ons Disclosure beleid.

Op zoek naar financiering?

Met enkele korte, gerichte vragen kunnen wij inschatten of jouw project of onderneming in aanmerking komt. Je krijgt direct terugkoppeling.

Lees meer