Invest NL

Schoolgebouwen sneller vernieuwen en verduurzamen

Veel van de ruim 9.000 schoolgebouwen in Nederland zijn verouderd. Ze hebben vaak een slecht binnenklimaat, zijn nauwelijks geïsoleerd en zijn nog niet voorzien van energieopwekking. Naast de jaarlijkse 635.000 ton CO2 uitstoot sluiten veel van de verouderde schoolgebouwen onvoldoende aan op de eisen van het onderwijs van nu. Verduurzaming en vernieuwing zijn dus hard nodig. Met de huidige aanpak worden jaarlijks slechts circa 150 scholen op het gewenste (duurzaamheids)niveau gebracht. Om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te behalen, moet het vervangings- en transformatietempo dus fors omhoog.

Slimmer organiseren en financieren van onderwijshuisvesting noodzakelijk om klimaatdoelen te halen

Veel van de ruim 9.000 schoolgebouwen in Nederland zijn verouderd. Ze hebben vaak een slecht binnenklimaat, zijn nauwelijks geïsoleerd en zijn nog niet voorzien van energieopwekking. Naast de jaarlijkse 635.000 ton CO2 uitstoot sluiten veel van de verouderde schoolgebouwen onvoldoende aan op de eisen van het onderwijs van nu. Verduurzaming en vernieuwing zijn dus hard nodig. Met de huidige aanpak worden jaarlijks slechts circa 150 scholen op het gewenste (duurzaamheids)niveau gebracht. Om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te behalen, moet het vervangings- en transformatietempo dus fors omhoog.

Ondanks dat er op de markt oplossingen en financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn, komt de opgave maar moeizaam op gang. Uit onderzoek (van Invest-NL en derden) blijken de gefragmenteerde aanpak en de bekostiging de grootste knelpunten. Schoolbesturen en gemeenten moeten steeds opnieuw het wiel uitvinden. Dit leidt tot lange doorlooptijden, inefficiënte processen, weinig noodzaak tot innovatie bij marktpartijen en hoge (investerings)kosten. In samenspel met het werkveld en verschillende ministeries ontwikkelt Invest-NL samen met inhoudelijke expertise van Ruimte-OK en Platform31 een programmatische aanpak voor het versnellen van de verduurzaming van schoolgebouwen. Dankzij meer efficiëntie en betere financierbaarheid is het de ambitie om tussen 2024 en 2035 in totaal 4.600 scholen toekomstgereed te maken (i.p.v. 1.800 met de huidige werkwijze).

Standaardisatie en schaalvergroting als aanjager van versnelling verduurzamen gebouwde omgeving

Het financierbaar maken van de energietransitie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Het ontwikkelen van proces- en productstandaarden gericht op versnelling, opschaling en verbeterde financierbaarheid van de verduurzaming speelt hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen, zowel van gebouweigenaren zoals schoolbesturen, coöperaties en gemeenten als ook van marktpartijen die innovatieve technische- en financieringsoplossingen aanbieden. Om deze transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de energietransitie.

Volop innovaties in bouwwereld gericht op toekomstbestendig (ver)bouwen

In Nederland staat de bouwwereld voor ongekende uitdagingen. Nieuwe en gevestigde bouwbedrijven zijn daarom volop aan de slag met baanbrekende nieuwe (bouw)technologie en producten. Hun innovatieve oplossingen zijn vaak zeer vernieuwend, en dus risicovol. Zeker in de scholenbouw waar sprake is van complexiteit in regelgeving en bekostiging, gebrek aan (bouw)deskundigheid bij scholen en de N=1 aanpak, belemmert dit de snelle opschaling en financierbaarheid van innovaties.

Een goed samenspel tussen vraag en aanbod is essentieel om dit tot een succes te maken. De samenwerking met Invest-NL is daarbij goed. Ze brengen expertise in, verbinden partijen en nemen daar het belang van scholen bij in acht

Martin van Osch, Directeur Ruimte-OK

In het gezamenlijke programma richt Ruimte-OK zich vooral op beter inzicht in en standaardisatie van processen aan de vraagzijde, zoals blauwdrukken van processen voor schoolbesturen en gemeenten, bijvoorbeeld rondom aanbestedingen. Invest-NL focust zich op standaardisatie van producten en processen aan de aanbodkant. Dit leidt tot o.a. een ‘arrangementen aanpak’ en een ‘dynamische bouwcatalogus’.

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Door standaardisatie van zowel vraag als aanbod, kan Invest-NL zich toeleggen op het vormgeven van de optimale organisatievorm en een sluitende businesscase. Dit omvat ook het identificeren en oplossen van bestaande knelpunten op het gebied van bekostiging, verdeling van budgetten en fiscale regelgeving. Schoolbesturen en gemeenten krijgen hierdoor inzicht in te behalen efficiëntiewinsten waardoor ze de (ver)bouwopgaven slimmer kunnen organiseren en er op nationaal niveau sprake kan zijn van opschaling en versnelling.

Kleinschaligheid en onzekerheid aan de vraagzijde hebben in het verleden er vaak voor gezorgd dat innovatieve ondernemers huiverig waren om volop te gaan investeren in verduurzaming van schoolgebouwen. Door via standaardisatie vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, maken we verduurzaming en vernieuwing op grote schaal financierbaar. Dit zorgt voor de noodzakelijke versnelling die iedereen graag wil bereiken

Jules Hercules, Senior Business Development Manager Invest-NL

Bekijk de video

 

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Jules Hercules
Senior Business Development Manager

[email protected]