Invest NL

Mededingings klachtenregeling

Hieronder lees je de mededingingsklachtenregeling van Invest-NL. Hierin beschrijven we de procedure voor de behandeling van mededingingsklachten door Invest-NL.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Invest-NL: de naamloze vennootschap Invest-NL N.V., als bedoeld in artikel 10 van de Machtigingswet;
 • klager: elke onderneming die een klacht indient bij Invest-NL;
 • klachtenfunctionaris: de persoon die is belast met de afhandeling van de klacht, te weten een medewerker van Juridische Zaken of een door de General Counsel daartoe aangewezen persoon;
 • Machtigingswet: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL);
 • mededingingsklacht: een klaagschrift waarin de klager stelt en onderbouwt dat een bepaalde in het klaagschrift aangeduide activiteit van Invest-NL of één van haar dochtermaatschappijen - anders dan die krachtens mandaat, volmacht of machtiging van de Minister die het aangaat worden verricht - leidt tot uit een oogpunt van goede marktwerking ongewenste mededinging met ondernemingen.
 • Minister: de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2 algemene beginselen

 1. Deze klachtenregeling heeft tot doel het vastleggen van een procedure om klachten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen
 2. Een klacht wordt ingediend bij Invest-NL, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Kingsfordweg 43-117, 1043 GP Amsterdam.
 3. Ondernemingen kunnen kosteloos een klacht bij Invest-NL indienen.
 4. Deze klachtenregeling is duidelijk kenbaar en eenvoudig toegankelijk op de website van Invest-NL.
 5. De indiener van een klacht ontvangt van Invest-NL binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 6. Een klacht kan enkel betrekking hebben op de dienstverlening van Invest-NL.
 7. Een klacht dient tenminste te bevatten:
  a. de naam en het adres van de klager;
  b. de dagtekening;
  c. een onderbouwing van de klacht;
  d. de ondertekening door de klager.
 8. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.
 9. Indien de klacht niet voldoet aan de voorwaarden van de leden 7 en 8 van dit artikel wordt de klager alsnog in de gelegenheid gesteld aan deze voorwaarden te voldoen. Hij krijgt daartoe een schriftelijk verzoek.
 10. Invest-NL is niet verplicht een klacht te behandelen, indien deze betrekking heeft op een activiteit of dienst van Invest-NL:
  • die inmiddels is beëindigd;
  • waarover al eerder een klacht is ingediend, die met inachtneming van deze klachtenprocedure is behandeld; of
  • die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een civiele rechterlijke instantie, enig klachteninstituut of Europese commissie onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest.
 11. Invest-NL is eveneens niet verplicht een klacht te behandelen, indien het belang van de klager kennelijk onvoldoende is.
 12. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, gemotiveerd en schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 3 klachtprocedure

 1. Na ontvangst van een mededingingsklacht doet Invest-NL hiervan binnen twee weken na de datum van ontvangst melding aan de Minister.
 2. Juridische Zaken coördineert het inhoudelijk onderzoek dat Invest-NL naar aanleiding van een klacht instelt.
 3. Invest-NL kan de klager in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Van het horen kan o.a. worden afgezien, indien:
  • de klacht kennelijk ongegrond is;
  • de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; of
  • de klager niet binnen een door Invest-NL gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord.
 4. De klager kan zich door een ander laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Invest-NL kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.
 5. Van het horen wordt een verslag gemaakt door een medewerker van Juridische Zaken van Invest-NL. De klager ontvangt hiervan een kopie.
 6. Invest-NL handelt een klacht uiterlijk binnen 12 weken na ontvangst van de klacht af. Invest-NL kan de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 10 weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.
 7. Wanneer Invest-NL na het onderzoek tot het oordeel komt dat een klacht gegrond is, dan deelt Invest-NL de klager zo spoedig mogelijk schriftelijk mee de klacht te honoreren.
 8. Het honoreren van een klacht houdt niet het oordeel in dat de tot dan toe door Invest-NL ondernomen activiteit en/of dienst ook onrechtmatig was. Dat oordeel is en blijft aan de civiele rechter in het kader van een onrechtmatige daadsactie.
 9. Wanneer een klacht door Invest-NL niet wordt gehonoreerd, dan stelt Invest-NL de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, het oordeel van Invest-NL daarover alsmede de eventuele conclusies die Invest-NL daaraan verbindt.
 10. Aan het eind van elk kwartaal doet Invest-NL verslag over de status van de afhandeling van een ingediende mededingingsklacht aan de Minister.

Artikel 4 registratie en publicatie

Zowel de klacht als de afhandeling hiervan en de eventueel getroffen maatregelen worden geregistreerd in de klachtendatabase van Invest-NL. De interne klachtenrapportage wordt ieder kwartaal in het directieoverleg besproken en waar nodig worden verbeteringen voorgesteld ten behoeve van de behandeling van klachten. Indien nodig worden processen binnen Invest-NL aangepast om klachten in de toekomst te voorkomen.

Artikel 5 Slotbepaling

 1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Mededingingsklachtenregeling Invest-NL’.
 2. Deze klachtenregeling treedt in werking op 12 december 2019.