Invest NL

Governance

Vanuit de maatschappelijke rol als impact investor en als staatsdeelneming is Invest-NL transparant over de manier waarop Invest-NL de eisen en richtlijnen op het gebied van corporate governance invult.

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur fungeert als dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de strategie, realisatie van doelstellingen, resultaatontwikkeling, naleving van relevante wet- en regelgeving en risicobeheersing.

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het gevoerde beleid, op de algemene gang van zaken van Invest-NL en op het functioneren van het managementteam. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen het managementteam met raad terzijde. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van Invest-NL.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om éénmaal voor vier jaar te verlengen.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan beschreven in het Reglement Raad van Commissarissen.

Download Profielschets RVC 
Download Rooster van aftreden 
Download Reglement RVC 

Commissies van de Raad van Commissarissen

Bij de uitoefening van haar toezichtrol laat de Raad van Commissarissen zich adviseren door twee commissies: de Audit & Risk Committee en de Remuneratie- en Benoemings Committee, waarvan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in commissiereglementen.

Download Reglement Audit & Risk Committee 
Download Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie 

Klokkenluiderregeling

Invest-NL acht het van belang op integere en verantwoordelijke wijze met elkaar en alle stakeholders om te gaan. Het voorkomen van misstanden is daarbij essentieel. Invest-NL heeft daarom een SpeakUp-regeling (klokkenluiderregeling) op basis waarvan medewerkers (mogelijke) misstanden vroegtijdig, laagdrempelig, vertrouwelijk en veilig kunnen aankaarten.

Daarnaast heeft Invest-NL, voor de situaties dat een medewerker zich om wat voor reden dan ook niet prettig op het werk voelt of het idee heeft dat onze organisatieprincipes zoals bijvoorbeeld genoemd onze Gedragscode onder druk staan of worden geschonden, twee vertrouwenspersonen benoemd. De medewerker kan te allen tijde contact opnemen met een vertrouwenspersoon voor een vertrouwelijk gesprek en advies.

Download SpeakUp regeling