Invest NL

Privacy en Cookies

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 03-01-2024.

Privacy verklaring Invest-NL

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Invest-NL N.V. (KvK nummer: 76635457) en haar dochtervennootschappen Invest-NL Capital N.V. (KvK nummer: 76646971), Invest-NL Business Development B.V. (KvK nummer: 76646998) en INNL Publiek-Private Product Structurering B.V. (KvK nummer 90810872) hierna aan te duiden als “Invest-NL”. 

Invest-NL respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de toepasselijke privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit voor welk doel en op welke grond wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens
Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Wettelijke grondslag
Hoe en voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
Verplichte verstrekking
Delen wij gegevens met anderen?
Doorgifte naar derde landen
Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Uw persoonsgegevens zijn veilig
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij wijzen u graag op uw rechten
Klachten
Wijzigingen
Contactgegevens
Cookies

 

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Denk aan uw naam en uw emailadres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon, zoals een BV of NV. Gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn weer wel persoonsgegevens.

Verwerken

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, valt onder het verwerken ervan. Denk dan aan het verzamelen, opslaan, inzien, aanpassen, verstrekken doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

 

Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Invest-NL is verantwoordelijk voor het verwerken en bewaren van uw gegevens. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, hebben we een functionaris gegevensbescherming benoemd (ook wel Data Protection Officer of DPO). Hebt u een vraag over gegevensbescherming waarop onze privacy verklaring of cookie policy geen antwoord geeft? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via [email protected].

 

Wettelijke grondslag

Om diensten aan ondernemingen en partners te kunnen verlenen, verwerkt Invest-NL bedrijfsgegevens waaronder ook persoonsgegevens. Denk hierbij aan contactgegevens, zoals e-mailadressen en zakelijke telefoonnummers. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag voor de verwerking’ is. Invest-NL gebruikt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen uit de AVG:

1. U geeft ons toestemming voor het verwerken van uw gegevens
Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld u heeft zich ingeschreven op onze nieuwsbrief. Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

2. We gebruiken gegevens om een overeenkomst met u uit te voeren
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig in het kader van een aanvraag voor een mogelijke financiering of het mogelijk uitvoeren van een adviesopdracht, hetgeen uiteindelijk kan resulteren in het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst.

3. We hebben gegevens nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Er zijn in de wet regels vastgelegd waaraan wij ons moeten houden: zoals maatregelen ter voorkoming en bestrijding van fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen. Daarom vragen wij u o.a. om uzelf te identificeren zodat wij weten wie u bent. We bewaren een kopie van uw identiteitsdocument.

 4. Er is een gerechtvaardigd bedrijfsbelang om de gegevens te gebruiken
Voor verwerkingen die verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het leveren van onze diensten, en die niet zijn gebaseerd op een wettelijke verplichting, noch op uw toestemming, baseren wij de verwerking op het gerechtvaardigd belang. Dit belang moet in balans zijn met uw rechten en belangen.
Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor het normale beheer en de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Voor deze verwerkingen maken wij een afweging tussen de belangen van Invest-NL en uw privacybelangen. Wij beoordelen in een dergelijk geval hoe we hetzelfde doel wellicht op een andere manier kunnen bereiken. En of wij alle gegevens echt nodig hebben.

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u hieronder in deze privacyverklaring.

Hoe en voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en als er sprake is van een wettelijke grondslag. Deze doeleinden en de bijbehorende grondslagen zijn:

Doeleinde

Grondslag

Voor marketing activiteiten zoals het informeren over de activiteiten en dienstverlening van Invest-NL door middel van het versturen van digitale nieuwsbrieven en het organiseren van evenementen.

Toestemming

Het verbeteren van de website van Invest-NL

Toestemming

Acquisitie en relatiemanagement

Gerechtvaardigd belang

Intake cliënten voor het financieren van een onderneming

Uitvoeren overeenkomst

Het voeren van de (investerings)administratie, alsmede het investeringsbeheer

Wettelijke verplichting: Administratie- en bewaarplicht

Adviesopdracht door Invest-NL Business Development B.V.

Uitvoeren overeenkomst

Inkopen bij leveranciers en afnemen diensten van partijen waar we mee samenwerken

Uitvoeren overeenkomst

Know Your Customer, het screenen van klanten en partners

Wettelijke verplichting:
Invest-NL is bij wet opgericht. In de machtigingswet is verankerd dat Invest-NL zal worden ingericht volgens best practices op onder andere het terrein van investeringsbeoordeling en risicobeheer

Opbouwen van een benchmark over salaris van bestuurders van portfoliobedrijven en verhouding man/vrouw bij portfoliobedrijven

Gerechtvaardigd belang

Het behandelen van klachten van klanten en overige partijen

Klant: Uitvoeren overeenkomst
Overige partijen: Toestemming

Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers

Gerechtvaardigd belang

Het uitvoeren van auditwerkzaamheden

Wettelijke verplichting

Invest-NL kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen over ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Verplichte verstrekking

Invest-NL maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude.

 

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen en u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld door het invullen van de QuickScan op onze website voor het verkrijgen van een financiering en het ontvangen van nieuwsbrieven.

Maar het kan ook dat uw persoonsgegevens in onze dossiers voorkomen zonder dat u deze informatie zelf heeft aangeleverd. Bijvoorbeeld omdat wij ten behoeve van een financieringsaanvraag onderzoek doen naar uw organisatie. Ook kunnen wij informatie uit openbare bronnen halen en vastleggen.

Type gegevens die we verwerken:

Contact- en adresgegevens

Gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres

Persoonlijke informatie

Uw gegevens, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, aanspreektitel, geboortedatum, -land en -plaats, nationaliteit 

Gegevens over uw (financiële) situatie en producten

Denk aan bankrekeningnummers en de producten die u bij ons hebt afgenomen, gegevens over de (financiële) situatie van uw onderneming en gegevens die we gebruiken voor identificatie en verificatie van u als klant of leverancier

Contractuele informatie en transactiegegevens

Gegevens over de producten en diensten die we aan u leveren zoals financieringen of adviezen. I

nformatie wanneer een betaling heeft plaatsgevonden dan wel een aflossing heeft plaatsgevonden.

Beloning voor het opbouwen van een anonieme benchmark over beloning bestuurders van portfoliobedrijven

 

Gegevens over het gebruik van onze website (zie cookie policy)

 

Delen wij gegevens met anderen?

Ja, we delen gegevens. We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens echter nooit. Bepaalde activiteiten heeft Invest-NL aan derden uitbesteed (lees: (sub)verwerkers), die namens ons een deel van uw gegevens verwerken. Processen die Invest-NL heeft uitbesteed zijn:

Categorie

Aard werkzaamheden

Administratieve dienstverlening

Financiële administratie
Investeringsadministratie

Due diligence onderzoeken

ESG
Legal
Know Your Customer
Tax
Financieel

ICT dienstverlening

Leverancier van IT infrastructuur van Invest-NL, servicedesk

Website

Ontwikkelen, onderhouden en hosting website Invest-NL

Werving en selectie

CV’s en gamification t.b.v. het vervullen vacatures voor Invest-NL Capital N.V.

 

 

Met deze verwerkers sluit Invest-NL een overeenkomst met daarin goede afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens. Met de ondertekening ervan stemmen zij in om de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de diensten en doeleinden die in de overeenkomst zijn beschreven. De (sub)verwerkers gebruiken uw persoonlijke gegevens dus niet voor anderen doeleinden dan de doeleinden waarvoor ze door Invest-NL zijn verzameld.

Een volledig overzicht van verwerkers kan per e-mail worden opgevraagd bij Invest-NL door een mail te sturen aan [email protected]. We geven binnen 10 werkdagen gehoor aan uw verzoek.

 

Doorgifte naar derde landen

Uw persoonsgegevens worden binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt. Invest-NL stelt alleen verwerkers aan die gevestigd zijn in de EER. Soms zetten deze verwerkers sub verwerkers in die gegevens buiten de EER verwerken.

Indien en voor zover uw persoonsgegevens buiten de grenzen van de Europese Unie worden verwerkt, vindt de verwerking slechts plaats wanneer het derde land een passend beschermingsniveau heeft. Landen hebben een passend beschermingsniveau indien voor de landen een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Klik hier voor meer informatie over de landen waarvoor een adequaatheidsbesluit is afgegeven.

Wanneer de doorgifte niet kan worden gebaseerd op een adequaatheidsbesluit, biedt Invest-NL waarborgen om persoonsgegevens door te geven aan een derde land. Doorgiften naar derde landen, die niet kunnen worden gebaseerd op een adequaatheidsbesluit, vinden alleen plaats op basis van bindende bedrijfsregels of standaardcontractbepalingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Invest-NL maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

 

Uw persoonsgegevens zijn veilig

Wij doen er alles aan te doen uw  persoonsgegevens te beschermen. Invest-NL maakt  hiervoor gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen  om de door Invest-NL beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. We hanteren binnen Invest-NL hiervoor een intern beleidskader en minimumstandaarden (beleid en procedures, IT-beveiliging, enz.) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen. Deze standaarden worden verbeterd en aangepast aan nieuwe regelgeving en (technologische) ontwikkelingen op de markt.

Daarnaast zijn medewerkers van Invest-NL verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken. Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld en is toegang tot uw gegevens gebaseerd op basis van het ‘need to know’ principe.

Neem altijd contact op met Invest-NL als u vermoedt dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gevallen. Zo helpt u ons bij het beschermen van uw persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Het verwijderen van persoonsgegevens is niet altijd direct mogelijk. De wet schrijft bepaalde bewaartermijnen voor. Wij zijn dus verplicht om specifieke persoonsgegevens een bepaalde tijd te bewaren. We gebruiken uw persoonsgegevens echter niet langer dan nodig is. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor een procedure of activiteit waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld, wissen we de betreffende persoonsgegevens binnen een redelijke termijn.

De bewaartermijn kan variëren van een paar maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is en/of de duur van de overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gegevens die wij moeten bewaren op basis van onze administratieplicht, bewaren we gedurende 10 jaar.
 • Bent u geen klant meer van Invest-NL, dan bewaren wij uw klantgegevens gedurende 6 jaar vanaf het moment dat de relatie is beëindigd.

Werving & selectie

Invest-NL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen bij een sollicitatie. Na het beëindigen van een sollicitatieprocedure worden gegevens standaard na 6 maanden geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat gegevens zoals uw CV uit ons bestand worden verwijderd en dat uitsluitend niet tot een persoon herleidbare gegevens bewaard worden ten behoeve van rapportages. Voor toekomstige carrièremogelijkheden binnen Invest-NL kunnen we CV's langer aanhouden. Dit gebeurt echter uitsluitend met toestemming van de betreffende personen. Interessante profielen bewaart Invest-NL in een zogenaamde talentenpool of een pool van interessante kandidaten voor een RvC rol bij één van onze portfoliobedrijven.

 

Wij wijzen u graag op uw rechten

Invest-NL gebruikt uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. We gaan hier zorgvuldig mee om. Uiteraard blijf u zelf de baas over deze informatie. We wijzen u dan ook graag op uw rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
  Wilt u weten welke gegevens we van u gebruiken en wilt u een overzicht van uw gegevens ontvangen? Neem dan contact met ons op. U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. We zullen op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier werkweken reageren. Deze termijn kan worden verlengd als blijkt dat uw verzoek complex is of aan een bepaald recht gebonden is. U wordt geïnformeerd over een eventuele verlenging van deze termijn.

  Goed om te weten: voordat we toegang geven tot uw persoonsgegevens, vragen we u om uw identiteit te verifiëren. Op deze manier willen we u beschermen tegen identiteitsdiefstal en financiële criminaliteit. Het kan zijn dat we ook enkele vragen stellen om er zeker van te zijn dat we uw verzoek goed hebben begrepen.
 • Het recht op correctie van fouten of onnauwkeurigheden
  Het is van belang dat alle persoonsgegevens die we gebruiken juist, actueel en relevant zijn. Denkt u dat bepaalde gegevens niet correct of volledig zijn en wilt u deze laten wijzigen cq aanvullen? Laat het ons weten, u heeft altijd het recht om persoonsgegevens te corrigeren en te actualiseren.
 • Het recht op verwijdering van persoonsgegevens
  Het kan natuurlijk voorkomen dat u gebruik wilt maken van uw recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen, omdat u bijvoorbeeld van mening bent dat:
  - uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt werden;
  - er geen andere rechtsgrond is om uw persoonsgegevens te verwerken en u daarom uw toestemming wilt intrekken;
  - uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt;
  - uw persoonsgegevens gewist moeten worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.
 • Het recht op beperking van verwerking
  Kloppen de gegevens die Invest-NL heeft niet, of worden ze in uw ogen niet juist gebruikt? Dan kunt u vragen om een tijdelijke beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.
 • Het recht van bezwaar tegen verwerking
  Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan hebt u het recht om bezwaar te maken. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar maakt tegen:
  - het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden;
  - het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het gerechtvaardigd belang van Invest-NL. U kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een andere partij die de rol van verantwoordelijke heeft.

Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande rechten, stuur dan een mail aan [email protected].

 

Klachten

Maak u zich zorgen over de manier waarop we uw persoonsgegevens hebben behandeld en wilt u een klacht dienen? Raadpleeg dan de betreffende pagina op onze site, waar u kunt lezen hoe u een klacht kunt indienen. Privacy klachten worden onder de aandacht gebracht van onze Functionaris gegevensbescherming (DPO).

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of hoe Invest-NL uw klacht behandeld dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat en de contactgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

Invest-NL kan haar privacy verklaring van tijd tot tijd evalueren en herzien. Als we besluiten om onze privacy verklaring  te wijzigen, dan worden deze wijzigingen zo spoedig mogelijk in deze verklaring opgenomen en wordt de nieuwe versie op onze website gepubliceerd. We raden u daarom aan deze regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze versie is van 1 november 2023.

 

Contactgegevens

Als u vragen hebt over ons privacy beleid, ons privacy verklaring of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Invest-NL N.V.
Kingsfordweg  43-117 (Q-Port)
1043 GP Amsterdam
Nederland
e-mail: [email protected]

 

 

Cookies

Invest-NL hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website. Om deze reden maakt Invest-NL gebruik van functionele en analytische cookies. Invest-NL gebruikt cookies niet voor marketingdoeleinden. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. 

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics plaatst cookies in je browser. De gegevens zijn voor Invest-NL anoniem en delen van deze gegevens binnen Google Analytics is uitgeschakeld.

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers. Bijvoorbeeld, hoeveel mensen bezoeken welke ‘page’, waar haken mensen af, hoe lang blijven mensen op onze site, vanuit welke landen bezoeken ze onze site, van welke  type browser/device maken ze gebruik, etc. 
 • het optimaliseren van onze diensten

Wij hebben geen controle over wat de aanbieder(s) van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, kun je de privacyverklaringen van deze partijen bekijken (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Soms kan het zijn dat we niet volledig inzicht hebben in de cookies die via onze website wordt geplaatst, door derde partijen. Dit is met name het geval als onze pagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; denk aan video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Deze website maakt voor het embedden van video's bijvoorbeeld gebruik van YouTube en Vimeo. YouTube en Vimeo hanteren eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies. Als je cookies hebt geweigerd op onze website kan het zijn dat je ge-embedde video’s niet kunt bekijken op onze website.

 

Cookie overzicht

Onze website maakt gebruik van cookies. In het cookie overzicht vindt u onze complete lijst van cookies waarin precies staat welke cookies we gebruiken, wat ze doen en hoe lang we ze bewaren.

Cookie

Soort cookie

Doel

Duur

z.lang Functionele cookie Zorgt ervoor dat de website in de juiste taal wordt getoond 1 jaar
z_sid Functionele cookie sessie ID, om een sessie te identificeren 1 sessie
mp_1_blocked: Functionele cookie Zorgt ervoor dat de popup van de nieuwsbrief niet opnieuw getoond wordt. 1 sessie
mp_1_pageviews Functionele cookie Wordt gebruikt om bij te houden hoeveel pageviews er geweest zijn, om de nieuwsbrief popup na een x-aantal pageviews opnieuw te tonen (is een instelling van de popup). 1 sessie
mp_1_timestart Functionele cookie Wordt gebruikt om aan te geven wanneer de timer voor de nieuwsbriefpop-up is gestart. 1 sessie
_gat Analytische cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken te beperken. (Used to throttle the request rate) 1 minuut
_ga Analytische cookie wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden  
_gid Analytische cookie opslaan en tellen van pageviews 1 dag