Invest NL

Aanvullende informatie Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)

 

Algemene informatie

Beschrijving van TOPSS financieringen

Nadere info over rente, looptijden en meer

Beoordelingscriteria die Invest-NL hanteert bij de aanvragen voor TOPSS

Uitvoering en beoordeling

Aanvraagprocedure


Algemene informatie


Wat is de doelstelling van TOPSS?
Waarborgen van de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. De verstrekking ervan is gericht op voortzetting van activiteiten, anticiperend op een langere periode waarin fundraisen lastig zal zijn.

Wat is de omvang van TOPSS?
Invest-NL heeft besloten initieel €100 miljoen uit te trekken.

Wat is de doelgroep?
De doelgroep van deze faciliteit zijn door Venture Capital fondsen gefinancierde innovatieve startups en scaleups met een gezond perspectief die vanwege de Covid-19 crisis geremd worden in het versnellen van hun groei en/of het vinden van financiering voor hun plannen als gevolg van terughoudendheid bij financiers.

Waarom dit programma juist voor startups en scaleups?
Er is door het kabinet al een stevig pakket economische noodmaatregelen genomen. Het kabinet heeft specifiek voor start- en scaleups €250 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona Overbruggingslening (COL). Deze is gericht op het overleven op korte termijn en heeft een bovengrens van €2 miljoen per lening.

Voor innovatieve start- en scaleups die ondanks de Covid-19 willen en kunnen doorgroeien, maar hier vanwege sterk verminderd aanbod van risicokapitaal in worden afgeremd, is de COL niet afdoende. Voor deze specifieke groep start- en scaleups is het TOPSS investeringsprogramma van Invest-NL bedoeld. Invest-NL doet dit omdat dit type start- en scaleups, ook zonder Covid-19 aanleiding, een speerpunt is binnen de investeringsstrategie van Invest-NL.

Waarom is juist deze groep belangrijk voor de economie?
Start- en scaleups investeren onevenredig veel in R&D, ontwikkelen nieuwe technologieën en vertalen deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten. Vaak dragen hun producten en diensten ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Daarnaast zorgen deze start- en scaleups voor het behoud en aantrekken van talent en expertise die belangrijk is voor onze concurrentiepositie in de toekomst. Dit soort snelgroeiende bedrijven creëerden zo’n 220.000 banen over de periode van 2015-2018. Daarmee zijn ze de snelst groeiende banenmotor van Nederland.

Wat is de definitie van een innovatieve startup?
Een innovatieve startup is een niet-beursgenoteerde onderneming die voor een schaalsprong staat, een disruptief of vernieuwend business model heeft waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe of opkomende technologie. In de meeste gevallen beschikt een startup over een WBSO-verklaring.

Wat is de definitie van een innovatieve scaleup?
Een innovatieve scaleup is een onderneming die voor een schaalsprong staat, met een product dat commercieel is getest en dat aan de vooravond staat van grootschalige commercialisatie. De onderneming heeft reeds klanten en omzet, maar is doorgaans nog wel verlieslatend. Er is binnen een redelijke termijn zich op winstgevendheid.


Beschrijving van TOPSS financieringen

Wat voor type financiering biedt TOPSS?
De scope betreft financieringsrondes vanaf €2mln samen met  professionele investeerders met kennis en ervaring in de desbetreffende sector en VC investeringen. Invest-NL financiert tot 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van ca. 6 weken. Uitgangspunt is dat de bestaande aandeelhoudersstructuur schoon is (dus zonder van elkaar verschillende conversie rechten of liquidatie preferenties) en dat er een helder en realistisch commitment van de bestaande en/of nieuwe investeerders die naast Invest-NL ten minste 50% van de financieringsvraag gelijktijdig met Invest-NL zullen invullen. Proposities met maatschappelijk belang (FTE, CO2, R&D) krijgen voorrang. De converteerbare lening heeft de volgende voorwaarden als uitgangspunt.

Waarom hanteert Invest-NL in tijden van crisis een standaard commercieel rentepercentage? Andere aanbieders van crisis gerelateerde kredieten hanteren rentepercentages die substantieel onder de gangbare commerciële tarieven (buiten crisistijd) liggen?
Invest-NL heeft er voor gekozen om commerciële voorwaarden te hanteren. Het mandaat van Invest-NL voorziet niet in het verstrekken van zachte leningen. Anders dan de ROM’s die door EZK worden gesteund bij de uitvoering van het COL programma, heeft Invest-NL geen subsidie voor dit instrument. Onze contacten in de markt geven aan dat voor gezonde innovatieve start- en scaleups niet de prijs maar de beschikbaarheid van risicokapitaal het voornaamste probleem is. Daarnaast draagt onze zakelijke tariefstelling er ook aan bij dat andere investeerders hun beste beentje voor zullen zetten.

Hoe zit het met zekerheden als ik een converteerbare lening ontvang?
De converteerbare leningen zijn altijd senior t.o.v. aandeelhoudersleningen maar niet op reeds lopende bancaire financiering.

Moet de 50% van de cofinanciering worden opgebracht door huidige investeerders?
Deze cofinanciering mag ook gedeeltelijk worden verstrekt door een nieuwe investeerder of financier, in principe tegen gelijke TOPSS voorwaarden. Bestaande investeerders moeten ten minste 25% van de huidige financieringsvraag invullen. Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen kunnen ook onderdeel van de 50% cofinanciering zijn.

Mijn investeerders hebben zeer recent mijn bedrijf al additionele financiering gegeven. Mag dit meetellen als cofinanciering?
Nee helaas niet. De cofinanciering telt alleen als deze onder gelijke voorwaarden en gelijktijdig wordt verstrekt als de TOPSS.

Mijn investeerders zijn niet akkoord met de condities waaronder zij worden geacht cofinanciering te verstrekken.
De faciliteit is opgesteld om de beschikbaarheid van risicokapitaal te waarborgen voor innovatieve start & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door Covid-19 crisis. De verstrekking ervan is gericht op voortzetting van activiteiten, anticiperend op een langere periode waarin fundraisen lastig zal zijn. Dit is meegenomen in het vaststellen van de condities van deze financiering, en die condities dienen derhalve ook te gelden voor de andere investeerders. Er kan niet onderhandeld worden over de condities. Wij verwachten dan ook dat de cofinanciering in principe wordt verstrekt onder gelijke voorwaarden.

Ik zoek een overbruggingsfinanciering van minder dan €2.000.000,-
Daar kan dit overbruggingskrediet programma helaas niet in voorzien. Mogelijk kan de Collectieve Overbruggingslening (COL) die door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen worden aangeboden hierin voorzien.

Meer informatie is te vinden via: https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/
Aanvragen voor de COL verlopen bij hetzelfde portal via TechLeap: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal


Nadere info over rente, looptijden en meer

 • Vanuit eenduidigheid richting de markt en eenvoud in de uitvoering wordt een vast rentepercentage van 8% gehanteerd. Deze rente wordt bijgeschreven op de hoofdsom, een zogenaamde Payment In Kind-lening (PIK)
 • Looptijd lening is 3 jaar zonder aflossingsverplichting
 • Bedrijven mogen niet vervroegd aflossen
 • Eenzijdig recht te converteren op basis van de waardering van de meest recente financieringsronde of de eerste volgende financieringsronde wanneer deze een lagere waardering kent.

Waarom wordt de rente bijgeschreven op de hoofdsom?
Payment In Kind-leningen (PIK) hebben als voordeel dat gedurende de looptijd van de lening de rentelasten niet drukken op de kasstromen van de onderneming.

Waarom kan ik niet tussentijds aflossen?
Uit historische data blijkt dat als de leningnemers die het goed doen, vervroegd aflossen en de overige leningnemers niet of niet helemaal kunnen terugbetalen er per saldo verlies wordt geleden op de portefeuille. Dit risicoprofiel is meegenomen in het vaststellen van de condities van deze financiering.


Beoordelingscriteria die Invest-NL hanteert bij de aanvragen voor TOPSS

Bij de beoordeling van aanvragen gelden de volgende criteria:

 • De financieringsbehoefte is direct het gevolg van de Covid-19 crisis
 • De TOPSS ronde bedraagt maximaal 50% van het totaal aan investeringen in risicodragend vermogen in de onderneming voorafgaand aan de TOPSS ronde
 • Het risico- en rendementsprofiel van de financiering van (oude en nieuwe) investeerders moet gelijk zijn aan die van de TOPSS financiering van Invest-NL
 • TOPSS is niet bedoeld om bestaande faciliteiten of leningen af te lossen, of op een andere manier geld aan het bedrijf te onttrekken. TOPSS is bedoeld als additionele liquiditeit in het bedrijf
 • De financieringsbehoefte is goed onderbouwd en voorziet in minimaal 18 maanden runway
 • Private financiers en ROM’s financieren minimaal 50% van de ronde
 • Professionele co-investeerders beschikken over een investeringstrackrecord dat relevant is voor het type bedrijf, het type investering en de markt waarin de onderneming opereert
 • Er is een duidelijke noodzaak voor financiering door Invest-NL en onderbouwing dat bestaande financiers het zelf niet kunnen
 • Aanwezigheid van ervaren management en betrokken financiers
 • Er is sprake van een financieel-administratief solide organisatie
 • Er is een realistische cashflow prognose voor 18 maanden
 • Er is sprake van een sterk trackrecord pre-Corona en een gezonde omzet en winstpotentie na Covid-19

Welke Due Diligence (DD) onderzoeken kan Invest-NL (laten) uitvoeren?
Invest-NL zal due diligence (laten) uitvoeren op de aspecten commercie, financieel, strategisch en juridisch. Dit is voor dit type transactie gebruikelijk.

Invest-NL vraagt mij informatie over mijn bedrijf te verstrekken die ik niet wil geven.
Indien de gevraagde informatie niet verstrekt wenst te worden kan Invest-NL geen volledige beoordeling van de aanvraag doen, en dit kan als gevolg hebben dat derhalve niet wordt overgegaan tot het in behandeling nemen van de aanvraag.

Ik ben het niet eens met de voorwaarden van de converteerbare lening.
Dit kan. Om de bijzonder snelle doorlooptijd van TOPSS te kunnen hanteren is het voor de aanvrager of eventuele cofinancier niet mogelijk om te onderhandelen over de voorwaarden. Als de voorwaarden niet acceptabel worden gevonden en toch financiering bij Invest-NL wordt gezocht, dan kan men via het reguliere loket een aanvraag indienen. Daarnaast is het vanzelfsprekend uw goed recht om op zoek te gaan naar alternatieve financiering.


Uitvoering en beoordeling

Wat houdt het professioneel oordeel van Invest-NL in?
Invest-NL toetst of de aanvraag voldoet aan alle criteria, maar velt ook een oordeel over de kwaliteit en onderbouwing van de aanvraag en over het duurzame toekomstperspectief van het bedrijf en de manier waarop Invest-NL samen met de andere investeerders na de TOPSS ronde kunnen opereren.

De TOPSS-faciliteit is niet bedoeld om bedrijven te helpen overleven waarvan het toekomstperspectief ook voor het uitbreken van de Covid19-crisis niet kansrijk was.
Verder toetst Invest-NL de aanvraag aan het eigen MVO beleid, inclusief de door Invest-NL opgestelde uitsluitingscriteria voor financieringen.

Mag ik als investeerder of intermediair de aanvraag indienen voor een bedrijf?
De aanvraag moet worden ingediend door het bedrijf zelf in de Techleap portal. Deze portal is te bereiken via: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal. Een investeerder of financieel intermediair kan de ondernemer hierbij natuurlijk wel helpen, bijvoorbeeld door samen met portfoliobedrijven hun aanvragen zo goed mogelijk voor te bereiden en door op voorhand bereid te verklaren de gevraagde cofinanciering te verstrekken onder de genoemde condities.

Geldt het “First Come, First Serve”-principe?

Het budget van € 100 miljoen is ruim in verhouding tot de verwachte vraag. Aanvragen worden beoordeeld in beginsel op volgorde van binnenkomst (per week), maar Invest-NL heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken. Er wordt continu gekeken welke aanvraag de meeste impact heeft (FTE, CO2, R&D) en daar wordt voorrang aan gegeven. De capaciteit van het team van Invest-NL is beperkt; aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Ik ben het niet eens met de uiteindelijke beslissing over mijn aanvraag.
Invest-NL is een privaatrechtelijke kapitaalverschaffer en staat los van overheidsregelingen. Ook TOPSS is geen regeling met daaruit voortvloeiende rechten. Er zijn geen formele beroeps- of bezwaarprocedures. Besluiten over het al dan niet toekennen van financiering is een discretionaire bevoegdheid van Invest-NL. Invest-NL heeft een klachtenprocedure waar men gebruik van kan maken.

Mijn aanvraag is afgewezen. Mag ik opnieuw een aanvraag met een betere onderbouwing doen?
Ja, dit mag.


Aanvraagprocedure

TOPSS aanvragen kunnen tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Aanvragen kunnen alleen plaatsvinden via een speciaal hiervoor ontwikkelde portal. Deze portal is te bereiken via: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal Aanvragen die rechtstreeks schriftelijk of per mail aan Invest-NL worden gericht kunnen niet in behandeling worden genomen.

Invest-NL streeft naar een uitvoeringstermijn van ca. 6 weken voor de financieringen (gerekend vanaf het moment dat Invest-NL een dealteam beschikbaar heeft). Termijnen gelden alleen als een ondernemer alle gevraagde informatie tijdig en volledig oplevert. Eenmaal per week worden nieuwe aanvragen beoordeeld en wordt gekeken of er een dealteam beschikbaar is.

Ik heb technische vragen over het online portal.
Deze vragen kunt u richten aan TechLeap. Er staat een specifieke helpdesk voor u gereed om u verder te helpen. Meer informatie over deze helpdesk is te vinden op de portal. Deze portal is te bereiken via: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal 

 

Deze pagina is op 23-6-2020 geupdatet.