Invest NL

Hoe houden we duurzame energieprojecten financierbaar?

Nederlandse industrie moet in rap tempo elektrificeren. Naast directe investeringen in o.a. batterijtechnologie zet Invest-NL zich ook in voor de financierbaarheid van duurzame energieprojecten. Donderdag 26 oktober heeft Minister Jetten de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), die subsidie geeft aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

Nederlandse industrie moet in rap tempo elektrificeren. Naast directe investeringen in o.a. batterijtechnologie zet Invest-NL zich ook in voor de financierbaarheid van duurzame energieprojecten. Donderdag 26 oktober heeft Minister Jetten de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), die subsidie geeft aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. De kamerbrief is mede gebaseerd op een rapport van Trinomics en Rebel, dat in opdracht van Invest-NL is opgesteld. Het gepubliceerde onderzoek maakt deel uit van een nog lopend traject, de Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2024 geïnformeerd over vervolgbesluiten.

Toekomst van de financierbaarheid van duurzame energieprojecten

Momenteel vindt er een herziening plaats van de SDE(++) subsidieregeling. Invest-NL heeft voor  het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de meerwaarde onderzocht van een corporate Power Purchase Agreement (cPPA) garantievoorziening: een instrument waarmee directe afname- en koopovereenkomsten tussen producent en afnemer worden ondersteund.  

Een volwassen cPPA markt is cruciaal voor het verder ontwikkelen van de sector naar een subsidievrije toekomst. Deze afname- en koopovereenkomsten bieden energieproducenten de benodigde prijs- en leveringszekerheid waarmee zij financiering kunnen ophalen voor het ontwikkelen van nieuwe (energie-producerende) projecten. Tevens hebben veel sectoren de komende jaren de intentie om te elektrificeren, mede aan de hand van waterstof, opslag- en andere power-to-x projecten. Dit vergt ook aan de afnamekant in toenemende mate lange termijn prijs- en leveringszekerheid van duurzame energie, waarin cPPA’s kunnen voorzien.  

Garantieregeling als mogelijke oplossing

Desondanks worden cPPA’s momenteel beperkt afgesloten, vooral door het kredietrisico dat verbonden is aan de mogelijkheid dat verbruikers gedurende de contractduur failliet gaan. Deze lange termijn onzekerheid over kredietwaardigheid bij energie intensieve bedrijven zorgt daarmee voor onzekerheid over de toekomstige kasstromen waardoor financiering van duurzame energieprojecten op basis van cPPA contracten achterblijft. Industriële bedrijven, zoals in Cluster 6, hebben juist baat bij cPPA contracten voor de langdurige inkoop van duurzame energie.

Haalbaarheidsstudie en kansen voor additionele maatregelen

In bijgaand rapport wordt de haalbaarheid van een kostenneutrale garantieregeling voor cPPA’s onderzocht waarbij is vastgesteld dat het kredietrisico effectief ondervangen kan worden met een garantiefonds. In lijn met de herziening van de Europese Electricity Market Design-richtlijn, zijn er inmiddels een drietal cPPA garantiefondsen in Europa actief of in ontwikkeling. 

Het rapport belicht eveneens de kansen voor additionele maatregelen waarmee de markt voor cPPA’s aangejaagd kan worden: gestandaardiseerde contracten, matchen van vraag en aanbod van duurzame energieprojecten en het ontwikkelen van de vraagzijde.  

Als Nationale Financierings- en Ontwikkelinstelling kan Invest-NL een cruciale rol vervullen in het opstellen van modelcontracten, het stimuleren van de vraag en het verder onderzoeken en implementeren van een garantievoorziening. 

Download rapport 'Meerwaarde van een garantiefonds voor corporate Power Purchase Agreements'

Contact

Vragen over dit rapport of als je wilt weten of Invest-NL je kan helpen bij de groeiambities van jouw start- of scale-up, neem dan contact met me op.

 

Ümit Duman
Business Development Manager

[email protected]